Bộ sưu tập Đam mê - Chìa khóa thành công TS.Lê Thẩm Dương

Bộ sưu tập video của TS Lê Thẩm dương trình bày về những đặc điểm của đam mê bao gồm: Ý nghĩa của đam mê, người có đam mê cần tạo ra sự khác biệt và sự khác biệt cũng chính là bí quyết sáng tạo trong niềm đam mê đó. Bên cạnh đó thầy còn nêu lên vai trò và tính đồng đông mê của những con người trong xã hôi, tạo nên sức mạnh lớn.